2f3dec2d-b896-4fe1-8475-cd652fa0b5f5
top of page

TRÄDVÅRDSPLAN

 

Träd bör inte skötas genom ”brandkårsutryckningar” och säkras först när faran upptäcks!

För ett friskt, säkert och vackert trädbestånd krävs en skötselplan, även kallad trädvårdsplan, i vilken åtgärderna beskrivs för flera år framåt i tiden. Att ha en aktuell trädvårdsplan tillhands kan också vara ett krav från myndigheter och försäkringsbolag.

För träd som är skyddade enligt kulturminneslagen krävs i regel en trädvårdsplan innan väsentliga åtgärder och förändringar vidtas. En trädvårdsplan är dessutom ett bra dokument för budgetberedningen så att man vet vad som komma skall i form av kostnader.

Myndigheter och försäkringsbolag kan ställa krav på planering av säkerhet och vård, om dina träd står i offentligt tillgänglig miljö där människor kan skadas. Du bör därför ha resurser för eventuella akuta åtgärder, samt en tydlig utförd plan. Ett träd som är utdömt av sakkunnig som riskträd, bör åtgärdas inom angiven tid. Utebliven åtgärd kan ha juridiska följder när olyckan väl ha skett.

De trädvårdsplaner som jag upprättar innehåller förutom inspektionshandlingar (se fliken Trädinspektion) följande punkter:

– En långsiktig vård- och förnyelseplan. Åtgärder anges för varje träd för sig och vilka typer av beskärnings- och säkerhetsåtgärder som kommer att vara nödvändiga över en viss tidslinje.

Om kronstabilisering krävs, det vill säga förankringar mellan stora grenar som motverkar risken för att kronan faller isär, anges uppgifter hur den behöver utformas med viktklass och antal stabiliseringspunkter.

Vid behov anges även markvårds-, dränerings- och jordförbättringsförslag, för att ge träden bästa möjliga förutsättningar för att bli friska och säkra.

Är det dags att fälla ett träd – vilket kan vara av säkerhets-, plats-, miljö- eller estetiska skäl, presenteras ett förslag för det nya trädet, som anpassas utifrån miljön och förutsättningarna på plats. I listan presenteras sorterna noggrann, med alla nödvändiga uppgifter för upphandlingen med plantskolor, d v s storlek, kvalitet, proveniens / frökälla.

Trädvårdsplanen är alltså mycket mer än bara en plan för vård av gamla träd. Det kan också handla om ett nytt bestånd som ska planteras i framtiden.
I ett trädregistret och med situationsplanen presenteras vård och förnyelsen av ett trädbestånd upp till 25 år framåt i tiden. För tiden därefter ges prognosuppgifter.

Träd är en tillgång på många olika sätt och som ägare förvalta du oftast stora värden. Varför inte ta hand om de tillgångar man har? vi kan hjälpa dig med planeringen.

bottom of page