2f3dec2d-b896-4fe1-8475-cd652fa0b5f5
top of page

KRONSTABILISERING

Sveriges lantbruksuniversitet 
LANDSKAPSARKITEKTUR
TRÄDGÅRD VÄXTPRODUKTIONSVETENSKAP
SLU TRÄDVÅRDSHANDBOK
- beskärning och trädvårdsåtgärder på etablerade träd
Reducering av krona


Kronstabilisering innebär att installera ett mekaniskt system i trädkronan, med syfte att minska risken för överbelastning, när enbart avlastningsbeskärning inte bedöms vara  tillräckligt. Installation av ett kronstabiliserande system innebär alltid en förändring av kraftfördelningen och det naturliga rörelsemönstret hos trädet – i kombination med att trädet hela tiden växer och förändras ställer de a stora krav på uppföljning och dokumentation. 

Vid användning av dynamiska system sammankopplas två eller flera delar i trädkronan på ett sätt  som begränsar krondelarnas inbördes rörelser. Syftet med dynamiska system är flera: dels att minimera hävstångseffekten genom placering så nära den initiala belastningspunkten som möjligt, dels att  undvika ingrepp i trädet, och slutligen att tillåta fortsatta rörelser i trädkronan så att  veden även e er installationen kan anpassas ett er dynamisk belastning. Vid normala rörelser ska systemet inte belastas eller påverka trädet. Vid hård belastning sträcks materialet och kan även töjas för att dämpa påfrestningen vid fästpunkterna och begränsa rörelsen. Normalt installeras sådana system på en höjd av 2/3 av avståndet mellan den förgrening/stamdelning som ska avlastas, och toppen av krondelen. Avlastningsbeskärning utförs också normalt i samband med installation.

 

 

Statisk kronstabilisering innebär att  man installerar statiska material för att  sammanbinda stammar eller grenar och på så sätt  hindrar rörelser som kan leda  till överbelastning. Ibland installeras sådana system hos träd med allvarliga strukturella svagheter eller när överbelastning redan ske , t.ex. vid sprickbildning där man helt vill eliminera rörelser, och på så sätt bevara trädet så länge som möjligt. Jämfört med dynamiska system innebär installation av statiska system ofta en större förändring av belastningsmönstret i trädet och kan leda  till stora belastningar vid fästpunkterna. Ibland används dynamiska och statiska system i kombination.

Fallsäkring används inte för att begränsa belastning utan för att undvika eller begränsa skador till följd av överbelastning. Detta åstadkoms genom att hindra krondelen från att  falla till marken om den går av. Fallsäkring kan användas t.ex. när grenbrott ej kan förebyggas med dynamisk kronstabilisering eller då avlastningsbeskärning bedöms vara o tillräckligt för att uppnå godtagbar risknivå.

Alla system för kronstabilisering måste kontrolleras regelbundet och underhållas enligt  tillverkarens anvisningar och rekommendationer från utföraren/ installatören. 

bottom of page